avatar 470.69 87.10
avatar 0.00 3.51
avatar

___

0.00 0.00
avatar 0.15 -7.04
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 -4.13
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.26 1.85
avatar

_VoFkA_

Владимир

8.80 2.08
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.42
avatar

_Tata_

_Наталия_

0.20 3.93
avatar 1582.95 574.19
avatar 0.00 0.27